График часове ЧЕТВЪРТА"Б" ПИГ

    Времето, прекарано в занималнята е разпределено по часове на отделни дейности:

понеделник и сряда

 

1ч 12.50 ч. - Обяд.Организиран отдих и спорт

2ч 13.40 ч. - Самоподготовка

3ч 14.30 ч.- Самоподготовка

4ч 15.15 ч.-  Занимания по интереси

5ч 15.55 ч. – Занимания по интереси

6ч 16.35  ч.- Организиран отдих и спорт

 вторник , четвъртък и петък

 

1ч 12.00 ч.– Обяд.Организиран отдих и спорт

2ч 12.50 ч.- Организиран отдих и спорт

3ч 13.40 ч. - Самоподготовка

4ч 14.30 ч. - Самоподготовка

5ч 15.15 ч. - Занимания по интереси

6ч 15.55 ч. - Занимания по интереси

ОТДИХ И ИГРИ :  
-Започва след приключване на учебните часове. 
-Организиран обяд в столовата на училището
-Игри -/подвижни, спортно-подготвителни/; време за разтоварване, почивка и подготовка за предстоящата работа по самоподготовка.

САМОПОДГОТОВКА :
- Обясняване и насочване към правилно и самостоятелно написване на домашните работи
-Самоподготовка и самостоятелно написване на домашната работа от ученика
-Индивидуална проверка на всяка домашна работа
-При необходимост, индивидуална помощ и работа с някои ученици 
-Допълнителни упражнения, занимателни игри и задачи
ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ :
-Заниманията са разпределени по области, допринасящи за по-доброто развитие личността на ученика

НЕОБХОДИМИ ПОСОБИЯ : 

   С цел активното и пълноценно участие на учениците  в заниманията по интереси са предоставени от проекта

"Подобряване на качеството на образование в средищните училища чрез въвеждане на целодневната организация на учебния процес"

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

    необходимите занимателни и образователни игри, пъзели, гланцови блокчета, скицници, цветна хартия, флумастери, маркери, цветни моливи и др. материали.