Групата работи по 

ПРОЕКТ BG051РО001-3.1.06 "Подобряване на качеството на образование в средищните училища чрез въвеждане на целодневната организация на учебния процес"

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

 

 

 

 

 Всяко дете може да бъде опознато и възпитано като личност, само ако се вземат под внимание неговият действителен живот, неговите радости и огорчения, потребности и стремежи, способности и надежди.